Kaderovereenkomst

Tussen de ondergetekenden

ENERZIJDS

Accountantskantoor Libbrecht

met maatschappelijke zetel te Beginnestraat 8 – 8510 Marke

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0468617886, vertegenwoordigd door
Libbrecht Nele,

hierna ‘beroepsbeoefenaar’ genoemd,

EN ANDERZIJDS,

‘…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………..…………’ met [maatschappelijke] zetel te
…………………………………………………………………………………………..….……..………, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer …………………………………………………, vertegenwoordigd door
………………………………………………………………………………………………….……..…………….…, in deze overeenkomst ‘cliënt’ genoemd,

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1.: Opdracht

1.1.         De opdrachtgever die handelt in voornoemde hoedanigheid, verklaart hierbij aan de
beroepsbeoefenaar, die aanvaardt, de hieronder vermelde opdrachten te verlenen:

1.2.         Boekhoudrecht/vennootschappenwet

Diegene die de beroepswerkzaamheid van accountant uitoefent, is diegene die zich gewoonlijk, als
zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:

-      de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;

-      het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;

-      het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm; Concreet betekent dit:

•     het opstellen van het rekeningenstelsel aan de opdrachtgeving en de aanpassing ervan, volgens
de ontwik‐ keling van de activiteiten;

•     het opstellen en het bijhouden van/ het begeleiden van de opdrachtgever bij de
boekhoudkundige verwer‐ kingen, namelijk:

o     een forfaitaire boekhouding;

o     een enkelvoudige boekhouding, beperkt tot de B.T.W.‐verplichtingen;

o     een enkelvoudige boekhouding, conform de fiscale en boekhoudwetgeving;

o     een dubbele boekhouding.

•    het maandelijks/kwartaal/jaarlijks boeken van volgende verrichtingen: o       de maandelijkse
centralisatie van de boeken;

o       de journaalposten eigen aan elke periode;

o       de eindejaar journaalposten.

•    het opstellen van:

o       boekhoudkundige situaties, analyses en dit elk jaar;

o       de vergelijkende staat, lopende over drie jaar, van elk jaar.

•     het opstellen van het ontwerp van de balans en de resultatenrekening.

•     het opstellen van de ontwerpen van de verslagen, conform de wettelijke bepalingen.

•    het opstellen van de te publiceren jaarrekening (balans, resultatenrekening, sociale balans en
toelichting).


•    het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank, de kosten van neerlegging zijn ten
laste van de opdrachtgever en worden voorafgaandelijk op rekening van de Nationale Bank van België
betaald.

•    bijstand bij het opstellen van alle mogelijke verslagen: bijvoorbeeld het verslag van de
bedrijfsrevisor en/of accountant, de verslagen aan en van de bijzondere/buitengewone algemene
vergadering, …

•     het opvolgen van de verslaggeving in de daartoe bestemde registers;

•     bijhouden van de afschrijvingstabellen;

•     het periodiek bijhouden van het centraal boek alsmede van het inventarisboek;

Deze opdrachten zullen periodiek uitgevoerd worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften op
het kantoor van beroepsbeoefenaar en/of de lokalen van de opdrachtgever.

1.3.         Fiscaal recht

1° advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;

2° belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; 3°
belastingplichtigen te vertegenwoordigen.

Concreet betekent dit:

1.   B.T.W.

•     het opstellen en indienen van de B.T.W.‐aangiften conform de wettelijke bepalingen;

•     het laten weten aan de opdrachtgever van de te betalen voorschotten en de te betalen/te
ontvangen saldi;

•     het jaarlijks opstellen van de B.T.W.‐listing;

•     nazicht in hoeverre de documenten, opgesteld door en voor de opdrachtgever, voldoen aan de
voorschriften van de B.T.W.‐wetgeving;

•     aanwezigheid  bij  controles  alsmede  het  beantwoorden  van  in  regelstellingen, 
processen  verbaal,  …  uit‐ gaande van de B.T.W.‐administratie;

2.     Directe belastingen

•     het opstellen van de noodzakelijke bijlagen en formulieren bij de aangifte in de
personenbelasting, vennoot‐ schapsbelasting, rechtspersonenbelasting, de belasting der
niet‐inwoners;

•     het berekenen van het te betalen/te ontvangen saldo inzake personenbelasting;

•     de opvolging van de voorafbetalingen, voor zover voldoende gegevens in het bezit zijn van de
beroepsbe‐ oefenaar;

•     het jaarlijks opstellen van een “indiciaire afrekening” (artikel 341 WIB 92) indien nodig;

•     de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen (artikel 342 WIB 92) indien nodig;

•     het opstellen van alle formulieren en documenten waartoe de belastingplichtige verplicht
wordt via de fis‐ cale wet: o.a. opgave 325.10 en 325.50, fiches 281.10 en 281.50,
investeringsaftrek, …

•     de opdrachtgever bijstaan in zijn fiscale verplichtingen:

‐ antwoorden op vragen om inlichtingen;

‐ antwoorden op berichten van wijziging;

‐ opstellen en indienen van bezwaarschriften;

‐ diversen.

•     het maken van simulaties in het licht van de fiscale politiek, te volgen door de
opdrachtgever;

1.4.         Sociaal recht via sociaal bureau

•     de berekening van de lonen en de wedden per kwartaal, het opstellen van de RSZ‐aangiften en
van de aan‐ giften inzake bedrijfsvoorheffing;

•     het opstellen van alle bescheiden en aangiften i.v.m. de toepassing van de sociale wetgeving;

•     de maandelijkse opgave van de loongegevens ten behoeve van het sociaal secretariaat;

1.5.         Specifieke opdrachten

•     bijstand bij Faillissement en Gerechtelijk akkoord;

•     adviesverlening i.v.m. de start/liquidatie van een onderneming;

•     Huurcontracten (rechtstreeks te betalen aan registratie)

•     Publicaties griffie (rechtstreeks te betalen)

•     opstellen ontwerp financieel plan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie;


•     aanvraag B.T.W.‐nummer, erkenning als aannemer, aanvraag vestigingsattest, inschrijving bij
het KBO, in‐ schrijving E‐griffie;

De opdrachten worden strikt beperkt tot de hiervoor geciteerde activiteiten en periodes. Deze
opdracht is enkel een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. De geciteerde opdrachten
kunnen aangepast worden in functie van de evolutie van de onderneming/vrij beroep. Beide partijen
kunnen om die aanpassing verzoeken, hetgeen blijkt uit de expliciete ondertekening door beide
partijen van een wijzigingsclausule aan de oorspronkelijke overeenkomst of uit te feiten.

Artikel 1/1.: Aanvang van de opdracht

De opdracht vangt aan op ..…..…........… en houdt een eerste tussenkomst van de beroepsbeoefenaar
in voor:

•      het voeren van de boekhouding vanaf …..…..………….;

•     het opstellen en indienen van de btw‐aangifte vanaf aangifte ..…..…..;

•     het opstellen en indienen van de aangifte in de (in)directe belastingen vanaf aangifte
……......…;

•     het afsluiten van het boekjaar en opstellen van de jaarrekening vanaf ….……;

Artikel 1/2.: Volmacht

De opdrachtgever verstrekt, via een afzonderlijk document aan de beroepsbeoefenaar, een volmacht
teneinde de wet‐ telijke documenten, verplicht in te dienen volgens diverse wettelijke bepalingen,
te kunnen ondertekenen. Hierbij krijgt de beroepsbeoefenaar eveneens de bevoegdheid om bij derden
informatie te vragen die direct betrekking hebben op de verplichtingen, spruitend uit deze
opdracht.

Artikel 2.: Berekening van de erelonen

In principe worden de erelonen berekend op basis van de tijd die elke betrokken medewerker aan de
opdracht besteedt. De toepasselijke bedragen zijn exclusief btw, secretariaats‐ en andere kosten.
Hoe complexer en/of hoe dringender de opdracht, hoe hoger het vereiste niveau van de medewerker en
bijgevolg het uurtarief kan zijn.

Artikel 2/1.: Facturatie

De beroepsbeoefenaar zal voor de in artikel 1 vermelde prestaties een
maandelijkse/driemaandelijkse/periodieke ere‐ loonnota opstellen en naar de cliënt versturen. Er
mogen eveneens voorschotten worden gefactureerd ongeacht de op‐ dracht al dan niet werd beëindigd.
Uitzonderlijke werken worden apart gefactureerd.

Artikel 2/2.: Kosten

Het ereloon omvat niet de btw, de publicatiekosten bij de Nationale Bank van België, de
verplaatsingskosten, de wette‐ lijke boeken, de administratie‐ en secretariaatskosten en de andere
voorgeschoten kosten (e‐griffie, andere publicaties, jaarrekening, KBO,…). De algemene
administratie‐ en secretariaatskosten (inclusief de kosten voor opening van het dos‐ sier) worden
eventueel geraamd indien nodig. De overige kosten en/of uitgaven die voor rekening van de cliënt
worden gemaakt, worden tegen kostprijs aangerekend.

Artikel 3.: Aanpassing van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de diensten de aandacht van de beroepsbeoefenaar wordt gevestigd
op zaken die verei‐ sen dat er meer tijd wordt besteed dan voorzien, zal de beroepsbeoefenaar deze
omstandigheden bespreken met de cliënt voordat enig bijkomend werk wordt aangevat.

Artikel 4.: verificatie en verplichtingen accountant

De beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de
bedragen, die de opdracht‐ gever of diens aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid
van de akten, contracten, inventarissen, fac‐ turen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de
opdrachtgever worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken
die als dusdanig moeten dienen.


De beroepsbeoefenaar verbindt er zich toe de meeste zorg te besteden aan de uitvoering van de hem
toevertrouwde opdrachten, voor zover hem daartoe de vereisten middelen ter hand gesteld worden. Hij
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de behaalde resultaten wanneer met name de boekhouding
van de opdrachtgever niet gestaafd is door bewijskrachtige bescheiden.

Met het oog op de vrijwaring van de belangen van de opdrachtgever zal hij alles in het werk stellen
voor de oordeelkun‐ dige toepassing van de wetten en reglementen die van kracht zijn op het
ogenblik van de uitvoering van zijn opdracht en dit op basis van de documenten die hem ter
beschikking werden gesteld door de opdrachtgever.

Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen en vergissingen die,
vóór de inwerking‐ treding van de onderhavige overeenkomst door om het even wie mochten begaan zijn
of waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Hij zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor handelingen, verklaringen en gedragingen
van de opdracht‐ gever, van diens aangestelde of van personen die geen deel uitmaken van zijn
kantoor, wanneer dit gebeurd is op initiatief van voornoemde personen en/of buiten weten van de
beroepsbeoefenaar en wanneer zulks een nadelige weerslag zou kunnen hebben op de normale uitvoering
van de hem toevertrouwde opdrachten.

Bij laattijdigheid vanwege de opdrachtgever kan de beroepsbeoefenaar niet verantwoordelijk gesteld
worden voor enige administratieve boete, bijslag en/of intrest.

Artikel 5.: Verplichtingen van de opdrachtgever

Met het oog op de uitvoering van de aan de beroepsbeoefenaar verleende opdracht verbindt de
opdrachtgever er zich toe met hem samen te werken en hem nauwgezet en tijdig alle nodige informatie
te verstrekken en dit op de volgende manier:

-       Alle  beroepsmatige  aankoopfacturen,  tickets  en  ontvangstbewijzen  worden  geklasseerd 
in  een  afzonderlijke ringmap. Indien het gaat om investeringen gelieve dit te vermelden op de
factuur.

-       Alle beroepsmatige verkoopfacturen dienen geklasseerd te worden op nummer. Gelieve steeds
de verplichte gegevens te vermelden op de factuur en de aankoopfacturen hierop na te zien.

-       Alle beroepsmatige rekeninguittreksels dienen geklasseerd te worden op nummer.

-       Alle beroepsmatige contracten te bezorgen, zoals verzekerings‐, financierings‐ en/of
huurcontracten, onmiddel‐ lijk na afsluiten van het contract.

-       Alle noodzakelijke gegevens te bezorgen die nuttig of noodzakelijk zijn voor het uitoefenen
van onze opdracht zoals vermeld onder Artikel 1

-       Voor de Btw‐aangifte dienen de mappen met de facturen bezorgd te worden ten laatste de 10de
 van de maand waarin de Btw‐aangifte dient ingediend te worden. Bij afgifte na die datum kunnen wij
niet meer garanderen dat uw aangifte nog tijdig zal kunnen ingediend worden.

-       Voor de opmaak van de balans en jaarrekening verzoeken wij u om alle noodzakelijke
documenten te bezorgen binnen de vier maand na afsluiting van het boekjaar.

-       Voor de aangifte in de personenbelasting verzoeken wij u om alle noodzakelijk  documenten
te bezorgen  in de maand mei/juni.

-       Fiscale aangiften, aanslagbiljetten, vragen om inlichtingen, berichten van wijziging,
B.T.W.‐rekeninguittreksels, B.T.W.‐inregelstellingen, … m.a.w. alle documenten uitgaande van de
fiscale administratie, waarbij eventueel moet gereageerd worden binnen een wettelijke termijn, zijn
aan de accountant te bezorgen binnen de drie werkdagen

Bij gebreke hiervan zal de beroepsbeoefenaar ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de
niet‐naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met
betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek
vallen van zijn opdracht.

Artikel 6.: Aansprakelijkheid

De  beroepsbeoefenaar  is  enkel  aansprakelijk  voor  de  toepassing  van  de  wettelijke  en 
administratieve  reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering
van de opdracht. De aansprakelijkheid van de be‐ roepsbeoefenaar is beperkt tot de bedragen en de
dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroeps‐ aansprakelijkheid zoals
goedgekeurd door de nationale raad van het IAB. Aan de partijen wordt gevraagd om zoveel mogelijk
hun bedenkingen, opmerkingen, raadgevingen en dergelijke mede te delen via schriftelijke weg. De
beroepsbe‐ oefenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen en
vergissingen die, vóór de in‐ werkingtreding van de onderhavige overeenkomst door om het even wie
mochten begaan zijn.


Artikel 7.: Beroepsgeheim, onafhankelijkheid en anti‐witwaswetgeving

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelden verbinden er zich toe, in
verband met de aan de beroepsbeoefenaar toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen.
De beroepsbeoefenaar oefent de hem toevertrouwde opdrachten gewetensvol, onpartijdig en nauwgezet
uit. Hij zal op eigen initiatief aan die opdrachten verzaken wanneer ze een aantasting kunnen
betekenen van zijn onafhankelijkheid en hij zal de opdrachtgever daarvan, binnen een redelijke
termijn, schriftelijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van het
feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wetgeving inzake de voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

algemene voorwaarden factuur:

I. – TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de
beroepsbeoefenaar en de cliënt. Af‐ wijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide
partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige
algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het
gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor
opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.

II. – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

‐                hetzij  op  het  moment  dat  de  door  cliënt  ondertekende 
opdrachtbrief/volmacht  door  de  beroepsbeoefenaar  in  ontvangst wordt genomen en door hem mede
wordt ondertekend,

‐                hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de
opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien de beroepsbeoefenaar de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief/volmacht nog niet heeft
ontvangen, worden alle professi‐ onele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door
onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment en voor zover deze
contractuele documenten hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij
persoonlijk door over‐ handiging tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.

III. – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Recurrente opdrachten

3.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van
eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente
opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

‐                de opzegging dient per schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de andere
partij,

‐                er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden indien nodig,
zoniet gaat deze in de dag na de schrif‐ telijke ter kennisgeving. .

Deze termijn kan, ter keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een
forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25

% van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar
werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. Tijdens de
opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden
onverkort van kracht. Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de
beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode
waarin de overeenkomst nog van kracht was.

3.2. Niet‐recurrente opdrachten

3.2.1. Bepaling

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1., worden als niet‐recurrente
opdrachten beschouwd.

3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet‐recurrente opdracht geacht
voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van
de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliënt
het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

‐                de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,

‐                alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen
winnen.


Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de
erelonen die verschuldigd waren ge‐ weest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

3.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt
ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

IV. – ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

4.1. In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder
opzeggingstermijn en zonder vergoeding be‐ ëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van
de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

‐                omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang
brengen,

‐                omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps‐ en
deontologische normen onmogelijk maken,

‐                de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen
verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.) en in de
opdrachtbrief,

‐                in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de
cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt
te worden medegedeeld. Naar‐ gelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing
laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt. Wanneer hij de overeenkomst
stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en nood‐
zakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had
gekregen.

4.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

4.3. De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van
een schadevergoeding, de overeen‐ komst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in
gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden
(punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn
beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.

V. – OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet‐nakoming, van niet‐correcte of niet‐tijdige uitvoering door de cliënt van zijn
verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet‐betaling van erelonen of voorschot(ten)
overeenkomstig artikel 7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn
verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien er na de
aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk
moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar
op‐ dracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de
opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. De beroepsbeoefenaar is in alle
omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte
werkzaamheden.

VI. – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige
onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis. Hij waakt erover dat de gepresteerde
diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroeps‐ normen van het Instituut,
rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de
uitvoering van de overeenkomst. De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden
gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht
– aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is hij verantwoor‐ delijk voor gevolgen
van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.
De uitvoe‐ ring van de opdracht is niet ‐ behoudens andersluidend beding ‐ specifiek gericht op het
ontdekken van eventuele fraude. Behoudens andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet
verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens
aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen,
facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd
als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. De
beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit
de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een)
aangestelde(n) of deskundige(n). Overeen‐ komstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met
betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de beroepsbeoefe‐ naar zijn
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad
van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. De beroepsbeoefenaar, evenals zijn
gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het be‐ roepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel
58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en
artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der
accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en
reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme.

6.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

‐                de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor
de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;

‐                de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te
verrichten;


‐                elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben
op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar;

‐                indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de
verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

‐                na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten
overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet
het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6.3. Verbod op afwerving

De cliënt en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van
de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden
van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij
de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar
rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten
uitvoeren buiten het kader van een over‐ eenkomst tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar,
behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij. Elke over‐ treding van dit
verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15
000,00  EUR.

VII. – ERELONEN

7.1. Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire
bepalingen, van toepassing op de beroepsbeoefenaar en voorzien in de opdrachtbrief, waarvan
onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De kosten en erelonen zijn verschuldigd
naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet
nood‐ zakelijk beëindigd.

7.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist,
aanleiding tot:

‐                een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de
bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,

‐                een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op
10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

7.3. Voorschotten

De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan
verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na
factuurdatum gemotiveerd gefor‐ muleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige)
betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de
gefactureerde diensten.

VIII. – AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van
een Instituut van de Bedrijfsrevi‐ soren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van
bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, is de volledige (con‐ tractuele, extracontractuele
of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de
bedragen waarop de door de beroepsbeoefenaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht
geeft met inbegrip van het eigen risico dat de beroepsbeoefenaar eventueel draagt overeenkomstig
die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheids‐ verzekeraar niet tot
uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid  beperkt tot 1  maal het bedrag van het voor de
uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt
deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd
gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de
uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar. Deze beperkingen zijn
eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die
gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers,
die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. Ze
zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van
toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waar‐ voor de
beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden
zijn. Ze zijn niet van toe‐ passing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout van de
beroepsbeoefenaar, gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Indien zou
blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij be‐
schouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot
het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of
overeenkomsten. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit
(a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen,
(b) het verlies of de  beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in
geen geval recht op schadeloosstelling.

IX.‐ TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.
Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van
het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd. Betwistingen met
betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve
beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg ge‐ wezen en zonder procedurekosten.


Artikel 8.: Plaats van uitvoering van de opdracht

De stukken, boeken en bescheiden mogen worden verplaatst. De beroepsbeoefenaar mag ze bijhouden
gedurende de tijd die hij nodig heeft om zijn opdracht(en) uit te voeren. De cliënt heeft altijd
het recht om ze in te kijken, hetzij per‐ soonlijk, hetzij via aangestelde(n), of mandataris(sen),
drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat deze stukken, boeken en bescheiden eigendom
zijn van de cliënt.

Artikel 9.: Bewaring stukken

De cliënt staat in voor de bewaring (minstens 7 jaar) van de hem door de beroepsbeoefenaar
overgemaakte boekhoud‐ kundige stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en
reglementaire termijnen.

Artikel 10.: Bevestiging en akkoord

Door de opdrachtbrief te ondertekenen, verklaren de partijen zich uitdrukkelijk akkoord met de
voorwaarden die in deze opdrachtbrief vervat liggen, alsmede met de algemene voorwaarden die bij
deze opdrachtbrief worden gevoegd en hier‐ mee worden geacht één geheel uit te maken.

Gedaan te Marke op …………, in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart er een te hebben
ontvangen.

de beroepsbeoefenaar                                      de cliënt

Indien vennootschap:                                        Indien vennootschap:

benaming:                                                              benaming:

Accountantskantoor Libbrecht bvba          …………………………………………………………….………

Vertegenwoordigd door:                                   vertegenwoordigd door:

Libbrecht Nele                                                 ………………………………………………………………………