Kaderovereenkomst

Tussen de ondergetekenden

ENERZIJDS

Accountantskantoor Libbrecht

met maatschappelijke zetel te Beginnestraat 8 – 8510 Marke

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0468617886,

vertegenwoordigd door Libbrecht Nele,

hierna ‘beroepsbeoefenaar’ genoemd,

EN ANDERZIJDS,

‘…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………..…………’

met [maatschappelijke] zetel te …………………………………………………………………………………………..….……..………,

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer …………………………………………………,

vertegenwoordigd door ………………………………………………………………………………………………….……..…………….…,

in deze overeenkomst ‘cliënt’ genoemd,

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1.: Opdracht

1.1. De opdrachtgever die handelt in voornoemde hoedanigheid, verklaart hierbij aan de beroepsbeoefenaar, die

aanvaardt, de hieronder vermelde opdrachten te verlenen:

1.2. Boekhoudrecht/vennootschappenwet

Diegene die de beroepswerkzaamheid van accountant uitoefent, is diegene die zich gewoonlijk, als zelfstandige

en voor rekening van derden, bezighoudt met:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;

- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de

rekeningen;

- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;

Concreet betekent dit:

 het opstellen van het rekeningenstelsel aan de opdrachtgeving en de aanpassing ervan, volgens de ontwikkeling

van de activiteiten;

 het opstellen en het bijhouden van/ het begeleiden van de opdrachtgever bij de boekhoudkundige verwerkingen,

namelijk:

o een forfaitaire boekhouding;

o een enkelvoudige boekhouding, beperkt tot de B.T.W.‐verplichtingen;

o een enkelvoudige boekhouding, conform de fiscale en boekhoudwetgeving;

o een dubbele boekhouding.

 het maandelijks/kwartaal/jaarlijks boeken van volgende verrichtingen:

o de maandelijkse centralisatie van de boeken;

o de journaalposten eigen aan elke periode;

o de eindejaar journaalposten.

 het opstellen van:

o boekhoudkundige situaties, analyses en dit elk jaar;

o de vergelijkende staat, lopende over drie jaar, van elk jaar.

 het opstellen van het ontwerp van de balans en de resultatenrekening.

 het opstellen van de ontwerpen van de verslagen, conform de wettelijke bepalingen.

 het opstellen van de te publiceren jaarrekening (balans, resultatenrekening, sociale balans en toelichting).

 het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank, de kosten van neerlegging zijn ten laste van de

opdrachtgever en worden voorafgaandelijk op rekening van de Nationale Bank van België betaald.

 bijstand bij het opstellen van alle mogelijke verslagen: bijvoorbeeld het verslag van de bedrijfsrevisor en/of

accountant, de verslagen aan en van de bijzondere/buitengewone algemene vergadering, …

 het opvolgen van de verslaggeving in de daartoe bestemde registers;

 bijhouden van de afschrijvingstabellen;

 het periodiek bijhouden van het centraal boek alsmede van het inventarisboek;

Deze opdrachten zullen periodiek uitgevoerd worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften op het kantoor

van beroepsbeoefenaar en/of de lokalen van de opdrachtgever.

1.3. Fiscaal recht

1° advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;

2° belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° belastingplichtigen te vertegenwoordigen.

Concreet betekent dit:

1. B.T.W.

 het opstellen en indienen van de B.T.W.‐aangiften conform de wettelijke bepalingen;

 het laten weten aan de opdrachtgever van de te betalen voorschotten en de te betalen/te ontvangen saldi;

 het jaarlijks opstellen van de B.T.W.‐listing;

 nazicht in hoeverre de documenten, opgesteld door en voor de opdrachtgever, voldoen aan de voorschriften

van de B.T.W.‐wetgeving;

 aanwezigheid bij controles alsmede het beantwoorden van in regelstellingen, processen verbaal, … uitgaande

van de B.T.W.‐administratie;

2. Directe belastingen

 het opstellen van de noodzakelijke bijlagen en formulieren bij de aangifte in de personenbelasting, vennootschapsbelasting,

rechtspersonenbelasting, de belasting der niet‐inwoners;

 het berekenen van het te betalen/te ontvangen saldo inzake personenbelasting;

 de opvolging van de voorafbetalingen, voor zover voldoende gegevens in het bezit zijn van de beroepsbeoefenaar;

 het jaarlijks opstellen van een “indiciaire afrekening” (artikel 341 WIB 92) indien nodig;

 de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen (artikel 342 WIB 92) indien nodig;

 het opstellen van alle formulieren en documenten waartoe de belastingplichtige verplicht wordt via de fiscale

wet: o.a. opgave 325.10 en 325.50, fiches 281.10 en 281.50, investeringsaftrek, …

 de opdrachtgever bijstaan in zijn fiscale verplichtingen:

‐ antwoorden op vragen om inlichtingen;

‐ antwoorden op berichten van wijziging;

‐ opstellen en indienen van bezwaarschriften;

‐ diversen.

 het maken van simulaties in het licht van de fiscale politiek, te volgen door de opdrachtgever;

1.4. Sociaal recht via sociaal bureau

 de berekening van de lonen en de wedden per kwartaal, het opstellen van de RSZ‐aangiften en van de aangiften

inzake bedrijfsvoorheffing;

 het opstellen van alle bescheiden en aangiften i.v.m. de toepassing van de sociale wetgeving;

 de maandelijkse opgave van de loongegevens ten behoeve van het sociaal secretariaat;

1.5. Specifieke opdrachten

 bijstand bij Faillissement en Gerechtelijk akkoord;

 adviesverlening i.v.m. de start/liquidatie van een onderneming;

 Huurcontracten (rechtstreeks te betalen aan registratie)

 Publicaties griffie (rechtstreeks te betalen)

 opstellen ontwerp financieel plan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie;

 aanvraag B.T.W.‐nummer, erkenning als aannemer, aanvraag vestigingsattest, inschrijving bij het KBO, inschrijving

E‐griffie;

De opdrachten worden strikt beperkt tot de hiervoor geciteerde activiteiten en periodes. Deze opdracht is enkel een

middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. De geciteerde opdrachten kunnen aangepast worden in functie van

de evolutie van de onderneming/vrij beroep. Beide partijen kunnen om die aanpassing verzoeken, hetgeen blijkt uit de

expliciete ondertekening door beide partijen van een wijzigingsclausule aan de oorspronkelijke overeenkomst of uit te

feiten.

Artikel 1/1.: Aanvang van de opdracht

De opdracht vangt aan op ..…..…........… en houdt een eerste tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in voor:

 het voeren van de boekhouding vanaf …..…..………….;

 het opstellen en indienen van de btw‐aangifte vanaf aangifte ..…..…..;

 het opstellen en indienen van de aangifte in de (in)directe belastingen vanaf aangifte ……......…;

 het afsluiten van het boekjaar en opstellen van de jaarrekening vanaf ….……;

Artikel 1/2.: Volmacht

De opdrachtgever verstrekt, via een afzonderlijk document aan de beroepsbeoefenaar, een volmacht teneinde de wettelijke

documenten, verplicht in te dienen volgens diverse wettelijke bepalingen, te kunnen ondertekenen. Hierbij krijgt

de beroepsbeoefenaar eveneens de bevoegdheid om bij derden informatie te vragen die direct betrekking hebben op de

verplichtingen, spruitend uit deze opdracht.

Artikel 2.: Berekening van de erelonen

In principe worden de erelonen berekend op basis van de tijd die elke betrokken medewerker aan de opdracht besteedt.

De toepasselijke bedragen zijn exclusief btw, secretariaats‐ en andere kosten. Hoe complexer en/of hoe dringender de

opdracht, hoe hoger het vereiste niveau van de medewerker en bijgevolg het uurtarief kan zijn.

Artikel 2/1.: Facturatie

De beroepsbeoefenaar zal voor de in artikel 1 vermelde prestaties een maandelijkse/driemaandelijkse/periodieke ereloonnota

opstellen en naar de cliënt versturen. Er mogen eveneens voorschotten worden gefactureerd ongeacht de opdracht

al dan niet werd beëindigd. Uitzonderlijke werken worden apart gefactureerd.

Artikel 2/2.: Kosten

Het ereloon omvat niet de btw, de publicatiekosten bij de Nationale Bank van België, de verplaatsingskosten, de wettelijke

boeken, de administratie‐ en secretariaatskosten en de andere voorgeschoten kosten (e‐griffie, andere publicaties,

jaarrekening, KBO,…). De algemene administratie‐ en secretariaatskosten (inclusief de kosten voor opening van het dossier)

worden eventueel geraamd indien nodig. De overige kosten en/of uitgaven die voor rekening van de cliënt worden

gemaakt, worden tegen kostprijs aangerekend.

Artikel 3.: Aanpassing van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de diensten de aandacht van de beroepsbeoefenaar wordt gevestigd op zaken die vereisen

dat er meer tijd wordt besteed dan voorzien, zal de beroepsbeoefenaar deze omstandigheden bespreken met de

cliënt voordat enig bijkomend werk wordt aangevat.

Artikel 4.: verificatie en verplichtingen accountant

De beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen, die de opdrachtgever

of diens aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen

en bewijsstukken van alle aard, die hem door de opdrachtgever worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde

bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

De beroepsbeoefenaar verbindt er zich toe de meeste zorg te besteden aan de uitvoering van de hem toevertrouwde

opdrachten, voor zover hem daartoe de vereisten middelen ter hand gesteld worden. Hij kan niet aansprakelijk gesteld

worden voor de behaalde resultaten wanneer met name de boekhouding van de opdrachtgever niet gestaafd is door

bewijskrachtige bescheiden.

Met het oog op de vrijwaring van de belangen van de opdrachtgever zal hij alles in het werk stellen voor de oordeelkundige

toepassing van de wetten en reglementen die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van zijn opdracht en

dit op basis van de documenten die hem ter beschikking werden gesteld door de opdrachtgever.

Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen en vergissingen die, vóór de inwerkingtreding

van de onderhavige overeenkomst door om het even wie mochten begaan zijn of waarvoor zij verantwoordelijk

zijn.

Hij zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor handelingen, verklaringen en gedragingen van de opdrachtgever,

van diens aangestelde of van personen die geen deel uitmaken van zijn kantoor, wanneer dit gebeurd is op initiatief

van voornoemde personen en/of buiten weten van de beroepsbeoefenaar en wanneer zulks een nadelige weerslag zou

kunnen hebben op de normale uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten.

Bij laattijdigheid vanwege de opdrachtgever kan de beroepsbeoefenaar niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige

administratieve boete, bijslag en/of intrest.

Artikel 5.: Verplichtingen van de opdrachtgever

Met het oog op de uitvoering van de aan de beroepsbeoefenaar verleende opdracht verbindt de opdrachtgever er zich

toe met hem samen te werken en hem nauwgezet en tijdig alle nodige informatie te verstrekken en dit op de volgende

manier:

- Alle beroepsmatige aankoopfacturen, tickets en ontvangstbewijzen worden geklasseerd in een afzonderlijke

ringmap. Indien het gaat om investeringen gelieve dit te vermelden op de factuur.

- Alle beroepsmatige verkoopfacturen dienen geklasseerd te worden op nummer. Gelieve steeds de verplichte

gegevens te vermelden op de factuur en de aankoopfacturen hierop na te zien.

- Alle beroepsmatige rekeninguittreksels dienen geklasseerd te worden op nummer.

- Alle beroepsmatige contracten te bezorgen, zoals verzekerings‐, financierings‐ en/of huurcontracten, onmiddellijk

na afsluiten van het contract.

- Alle noodzakelijke gegevens te bezorgen die nuttig of noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze opdracht

zoals vermeld onder Artikel 1

- Voor de Btw‐aangifte dienen de mappen met de facturen bezorgd te worden ten laatste de 10de van de maand

waarin de Btw‐aangifte dient ingediend te worden. Bij afgifte na die datum kunnen wij niet meer garanderen

dat uw aangifte nog tijdig zal kunnen ingediend worden.

- Voor de opmaak van de balans en jaarrekening verzoeken wij u om alle noodzakelijke documenten te bezorgen

binnen de vier maand na afsluiting van het boekjaar.

- Voor de aangifte in de personenbelasting verzoeken wij u om alle noodzakelijk documenten te bezorgen in de

maand mei/juni.

- Fiscale aangiften, aanslagbiljetten, vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, B.T.W.‐rekeninguittreksels,

B.T.W.‐inregelstellingen, … m.a.w. alle documenten uitgaande van de fiscale administratie, waarbij eventueel

moet gereageerd worden binnen een wettelijke termijn, zijn aan de accountant te bezorgen binnen de drie

werkdagen

Bij gebreke hiervan zal de beroepsbeoefenaar ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet‐naleving van de

termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale,

sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht.

Artikel 6.: Aansprakelijkheid

De beroepsbeoefenaar is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen,

rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar

is beperkt tot de bedragen en de dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

zoals goedgekeurd door de nationale raad van het IAB. Aan de partijen wordt gevraagd om zoveel

mogelijk hun bedenkingen, opmerkingen, raadgevingen en dergelijke mede te delen via schriftelijke weg. De beroepsbeoefenaar

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen en vergissingen die, vóór de inwerkingtreding

van de onderhavige overeenkomst door om het even wie mochten begaan zijn.

Artikel 7.: Beroepsgeheim, onafhankelijkheid en anti‐witwaswetgeving

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelden verbinden er zich toe, in verband met de aan de

beroepsbeoefenaar toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen. De beroepsbeoefenaar oefent de

hem toevertrouwde opdrachten gewetensvol, onpartijdig en nauwgezet uit. Hij zal op eigen initiatief aan die opdrachten

verzaken wanneer ze een aantasting kunnen betekenen van zijn onafhankelijkheid en hij zal de opdrachtgever daarvan,

binnen een redelijke termijn, schriftelijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van het

feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wetgeving inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële

stelsel voor het witwassen van geld.

algemene voorwaarden factuur:

I. – TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen

dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud

van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan

de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door

hem werden aanvaard.

II. – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

‐ hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief/volmacht door de beroepsbeoefenaar in ontvangst

wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend,

‐ hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien

deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien de beroepsbeoefenaar de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief/volmacht nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele

relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment

en voor zover deze contractuele documenten hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging

tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.

III. – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Recurrente opdrachten

3.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde

op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde

duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

‐ de opzegging dient per schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de andere partij,

‐ er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden indien nodig, zoniet gaat deze in de dag na de schriftelijke

ter kennisgeving. .

Deze termijn kan, ter keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25

% van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking

tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en

onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht. Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de

beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van

kracht was.

3.2. Niet‐recurrente opdrachten

3.2.1. Bepaling

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1., worden als niet‐recurrente opdrachten beschouwd.

3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet‐recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn

gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van

de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst

vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

‐ de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,

‐ alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest

in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

3.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de

cliënt of zijn gevolmachtigde.

IV. – ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

4.1. In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen,

indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

‐ omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen,

‐ omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps‐ en deontologische normen onmogelijk maken,

‐ de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige

algemene voorwaarden (punt 6.2.) en in de opdrachtbrief,

‐ in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden medegedeeld. Naargelang

de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan

de cliënt. Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk

moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

4.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

4.3. De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst

stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige

algemene voorwaarden (punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten

voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.

V. – OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet‐nakoming, van niet‐correcte of niet‐tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van

niet‐betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van

zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De beroepsbeoefenaar brengt

de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen

dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht

had gekregen, wijst hij de cliënt hierop. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de

cliënt. De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte

werkzaamheden.

VI. – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een

middelenverbintenis. Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen

van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering

van de overeenkomst. De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere

wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is hij verantwoordelijk

voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst. De uitvoering

van de opdracht is niet ‐ behoudens andersluidend beding ‐ specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude. Behoudens

andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of

diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken

van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als

dusdanig moeten dienen. De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de

overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n). Overeenkomstig

artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de beroepsbeoefenaar

zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de

Accountants en de Belastingconsulenten. De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim

gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale

beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud

evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële

stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

6.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

‐ de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter

beschikking te stellen;

‐ de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;

‐ elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter

kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar;

‐ indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg

juist en volledig zijn;

‐ na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en

met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6.3. Verbod op afwerving

De cliënt en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een

periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker

van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar

rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst

tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij. Elke overtreding

van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 000,00 EUR.

VII. – ERELONEN

7.1. Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op de

beroepsbeoefenaar en voorzien in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De kosten

en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk

beëindigd.

7.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

‐ een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2

augustus 2002,

‐ een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met

een minimum van 250,00 EUR.

7.3. Voorschotten

De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten

en erelonen.

7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd

te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat

de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

VIII. – AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren

en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, is de volledige (contractuele,

extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen

waarop de door de beroepsbeoefenaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico

dat de beroepsbeoefenaar eventueel draagt overeenkomstig die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar

niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot 1 maal het bedrag van het voor de uitvoering van de

opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de

erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf

het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing

op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders

en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. Ze zijn

niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te

schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor

de beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn. Ze zijn niet van toepassing

wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout van de beroepsbeoefenaar, gepleegd met bedrieglijk opzet of met het

oogmerk om te schaden. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd

als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen

die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de

schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het

verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

IX.‐ TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook

behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is

gevestigd. Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut

van de Accountants en de Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen

en zonder procedurekosten.

Artikel 8.: Plaats van uitvoering van de opdracht

De stukken, boeken en bescheiden mogen worden verplaatst. De beroepsbeoefenaar mag ze bijhouden gedurende de

tijd die hij nodig heeft om zijn opdracht(en) uit te voeren. De cliënt heeft altijd het recht om ze in te kijken, hetzij persoonlijk,

hetzij via aangestelde(n), of mandataris(sen), drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat deze

stukken, boeken en bescheiden eigendom zijn van de cliënt.

Artikel 9.: Bewaring stukken

De cliënt staat in voor de bewaring (minstens 7 jaar) van de hem door de beroepsbeoefenaar overgemaakte boekhoudkundige

stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen.

Artikel 10.: Bevestiging en akkoord

Door de opdrachtbrief te ondertekenen, verklaren de partijen zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden die in deze

opdrachtbrief vervat liggen, alsmede met de algemene voorwaarden die bij deze opdrachtbrief worden gevoegd en hiermee

worden geacht één geheel uit te maken.

Gedaan te Marke op …………, in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart er een te hebben ontvangen.

de beroepsbeoefenaar de cliënt

Indien vennootschap: Indien vennootschap:

benaming: benaming:

Accountantskantoor Libbrecht bvba …………………………………………………………….………

Vertegenwoordigd door: vertegenwoordigd door:

Libbrecht Nele ………………………………………………………………………