Kaderovereenkomst

Tussen de ondergetekenden

ENERZIJDS

Accountantskantoor Libbrecht

met maatschappelijke zetel te Beginnestraat 8 – 8510 Marke

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0468617886, vertegenwoordigd door
Libbrecht Nele,

hierna ‘beroepsbeoefenaar’ genoemd,

EN ANDERZIJDS,

XXX

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1.: Opdracht

1.1.         De opdrachtgever die handelt in voornoemde hoedanigheid, verklaart hierbij aan de
beroepsbeoefenaar, die aanvaardt, de hieronder vermelde opdrachten te verlenen:

1.2.         Boekhoudrecht/vennootschappenwet

Diegene die de beroepswerkzaamheid van accountant uitoefent, is diegene die zich gewoonlijk, als
zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:

-      de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;

-      het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;

-      het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm; Concreet betekent dit:

•     het opstellen van het rekeningenstelsel aan de opdrachtgeving en de aanpassing ervan, volgens
de ontwik‐ keling van de activiteiten;

•     het opstellen en het bijhouden van/ het begeleiden van de opdrachtgever bij de
boekhoudkundige verwer‐ kingen, namelijk:

o     een forfaitaire boekhouding;

o     een enkelvoudige boekhouding, beperkt tot de B.T.W.‐verplichtingen;

o     een enkelvoudige boekhouding, conform de fiscale en boekhoudwetgeving;

o     een dubbele boekhouding.

•    het maandelijks/kwartaal/jaarlijks boeken van volgende verrichtingen: o       de maandelijkse
centralisatie van de boeken;

o       de journaalposten eigen aan elke periode;

o       de eindejaar journaalposten.

•    het opstellen van:

o       boekhoudkundige situaties, analyses en dit elk jaar;

o       de vergelijkende staat, lopende over drie jaar, van elk jaar.

•     het opstellen van het ontwerp van de balans en de resultatenrekening.

•     het opstellen van de ontwerpen van de verslagen, conform de wettelijke bepalingen.

•    het opstellen van de te publiceren jaarrekening (balans, resultatenrekening, sociale balans en
toelichting).


•    het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank, de kosten van neerlegging zijn ten
laste van de opdrachtgever en worden voorafgaandelijk op rekening van de Nationale Bank van België
betaald.

•    bijstand bij het opstellen van alle mogelijke verslagen: bijvoorbeeld het verslag van de
bedrijfsrevisor en/of accountant, de verslagen aan en van de bijzondere/buitengewone algemene
vergadering, …

•     het opvolgen van de verslaggeving in de daartoe bestemde registers;

•     bijhouden van de afschrijvingstabellen;

•     het periodiek bijhouden van het centraal boek alsmede van het inventarisboek;

Deze opdrachten zullen periodiek uitgevoerd worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften op
het kantoor van beroepsbeoefenaar en/of de lokalen van de opdrachtgever.

1.3.         Fiscaal recht

1° advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;

2° belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; 3°
belastingplichtigen te vertegenwoordigen.

Concreet betekent dit:

1.   B.T.W.

•     het opstellen en indienen van de B.T.W.‐aangiften conform de wettelijke bepalingen;

•     het laten weten aan de opdrachtgever van de te betalen voorschotten en de te betalen/te
ontvangen saldi;

•     het jaarlijks opstellen van de B.T.W.‐listing;

•     nazicht in hoeverre de documenten, opgesteld door en voor de opdrachtgever, voldoen aan de
voorschriften van de B.T.W.‐wetgeving;

•     aanwezigheid  bij  controles  alsmede  het  beantwoorden  van  in  regelstellingen, 
processen  verbaal,  …  uit‐ gaande van de B.T.W.‐administratie;

2.     Directe belastingen

•     het opstellen van de noodzakelijke bijlagen en formulieren bij de aangifte in de
personenbelasting, vennoot‐ schapsbelasting, rechtspersonenbelasting, de belasting der
niet‐inwoners;

•     het berekenen van het te betalen/te ontvangen saldo inzake personenbelasting;

•     de opvolging van de voorafbetalingen, voor zover voldoende gegevens in het bezit zijn van de
beroepsbe‐ oefenaar;

•     het jaarlijks opstellen van een “indiciaire afrekening” (artikel 341 WIB 92) indien nodig;

•     de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen (artikel 342 WIB 92) indien nodig;

•     het opstellen van alle formulieren en documenten waartoe de belastingplichtige verplicht
wordt via de fis‐ cale wet: o.a. opgave 325.10 en 325.50, fiches 281.10 en 281.50,
investeringsaftrek, …

•     de opdrachtgever bijstaan in zijn fiscale verplichtingen:

‐ antwoorden op vragen om inlichtingen;

‐ antwoorden op berichten van wijziging;

‐ opstellen en indienen van bezwaarschriften;

‐ diversen.

•     het maken van simulaties in het licht van de fiscale politiek, te volgen door de
opdrachtgever;

1.4.         Sociaal recht via sociaal bureau

•     de berekening van de lonen en de wedden per kwartaal, het opstellen van de RSZ‐aangiften en
van de aan‐ giften inzake bedrijfsvoorheffing;

•     het opstellen van alle bescheiden en aangiften i.v.m. de toepassing van de sociale wetgeving;

•     de maandelijkse opgave van de loongegevens ten behoeve van het sociaal secretariaat;

1.5.         Specifieke opdrachten

•     bijstand bij Faillissement en Gerechtelijk akkoord;

•     adviesverlening i.v.m. de start/liquidatie van een onderneming;

•     Huurcontracten (rechtstreeks te betalen aan registratie)

•     Publicaties griffie (rechtstreeks te betalen)

•     opstellen ontwerp financieel plan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie;


•     aanvraag B.T.W.‐nummer, erkenning als aannemer, aanvraag vestigingsattest, inschrijving bij
het KBO, in‐ schrijving E‐griffie;

De opdrachten worden strikt beperkt tot de hiervoor geciteerde activiteiten en periodes. Deze
opdracht is enkel een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. De geciteerde opdrachten
kunnen aangepast worden in functie van de evolutie van de onderneming/vrij beroep. Beide partijen
kunnen om die aanpassing verzoeken, hetgeen blijkt uit de expliciete ondertekening door beide
partijen van een wijzigingsclausule aan de oorspronkelijke overeenkomst of uit te feiten.

Artikel 1/1.: Aanvang van de opdracht

De opdracht vangt aan op ..…..…........… en houdt een eerste tussenkomst van de beroepsbeoefenaar
in voor:

•      het voeren van de boekhouding vanaf …..…..………….;

•     het opstellen en indienen van de btw‐aangifte vanaf aangifte ..…..…..;

•     het opstellen en indienen van de aangifte in de (in)directe belastingen vanaf aangifte
……......…;

•     het afsluiten van het boekjaar en opstellen van de jaarrekening vanaf ….……;

Artikel 1/2.: Volmacht

De opdrachtgever verstrekt, via een afzonderlijk document aan de beroepsbeoefenaar, een volmacht
teneinde de wet‐ telijke documenten, verplicht in te dienen volgens diverse wettelijke bepalingen,
te kunnen ondertekenen. Hierbij krijgt de beroepsbeoefenaar eveneens de bevoegdheid om bij derden
informatie te vragen die direct betrekking hebben op de verplichtingen, spruitend uit deze
opdracht.

Artikel 2.: Berekening van de erelonen

In principe worden de erelonen berekend op basis van de tijd die elke betrokken medewerker aan de
opdracht besteedt. De toepasselijke bedragen zijn exclusief btw, secretariaats‐ en andere kosten.
Hoe complexer en/of hoe dringender de opdracht, hoe hoger het vereiste niveau van de medewerker en
bijgevolg het uurtarief kan zijn.

Artikel 2/1.: Facturatie

De beroepsbeoefenaar zal voor de in artikel 1 vermelde prestaties een
maandelijkse/driemaandelijkse/periodieke ere‐ loonnota opstellen en naar de cliënt versturen. Er
mogen eveneens voorschotten worden gefactureerd ongeacht de op‐ dracht al dan niet werd beëindigd.
Uitzonderlijke werken worden apart gefactureerd.

Artikel 2/2.: Kosten

Het ereloon omvat niet de btw, de publicatiekosten bij de Nationale Bank van België, de
verplaatsingskosten, de wette‐ lijke boeken, de administratie‐ en secretariaatskosten en de andere
voorgeschoten kosten (e‐griffie, andere publicaties, jaarrekening, KBO,…). De algemene
administratie‐ en secretariaatskosten (inclusief de kosten voor opening van het dos‐ sier) worden
eventueel geraamd indien nodig. De overige kosten en/of uitgaven die voor rekening van de cliënt
worden gemaakt, worden tegen kostprijs aangerekend.

Artikel 3.: Aanpassing van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de diensten de aandacht van de beroepsbeoefenaar wordt gevestigd
op zaken die verei‐ sen dat er meer tijd wordt besteed dan voorzien, zal de beroepsbeoefenaar deze
omstandigheden bespreken met de cliënt voordat enig bijkomend werk wordt aangevat.

Artikel 4.: verificatie en verplichtingen accountant

De beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de
bedragen, die de opdracht‐ gever of diens aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid
van de akten, contracten, inventarissen, fac‐ turen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de
opdrachtgever worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken
die als dusdanig moeten dienen.


De beroepsbeoefenaar verbindt er zich toe de meeste zorg te besteden aan de uitvoering van de hem
toevertrouwde opdrachten, voor zover hem daartoe de vereisten middelen ter hand gesteld worden. Hij
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de behaalde resultaten wanneer met name de boekhouding
van de opdrachtgever niet gestaafd is door bewijskrachtige bescheiden.

Met het oog op de vrijwaring van de belangen van de opdrachtgever zal hij alles in het werk stellen
voor de oordeelkun‐ dige toepassing van de wetten en reglementen die van kracht zijn op het
ogenblik van de uitvoering van zijn opdracht en dit op basis van de documenten die hem ter
beschikking werden gesteld door de opdrachtgever.

Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen en vergissingen die,
vóór de inwerking‐ treding van de onderhavige overeenkomst door om het even wie mochten begaan zijn
of waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Hij zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor handelingen, verklaringen en gedragingen
van de opdracht‐ gever, van diens aangestelde of van personen die geen deel uitmaken van zijn
kantoor, wanneer dit gebeurd is op initiatief van voornoemde personen en/of buiten weten van de
beroepsbeoefenaar en wanneer zulks een nadelige weerslag zou kunnen hebben op de normale uitvoering
van de hem toevertrouwde opdrachten.

Bij laattijdigheid vanwege de opdrachtgever kan de beroepsbeoefenaar niet verantwoordelijk gesteld
worden voor enige administratieve boete, bijslag en/of intrest.

Artikel 5.: Verplichtingen van de opdrachtgever

Met het oog op de uitvoering van de aan de beroepsbeoefenaar verleende opdracht verbindt de
opdrachtgever er zich toe met hem samen te werken en hem nauwgezet en tijdig alle nodige informatie
te verstrekken en dit op de volgende manier:

-       Alle  beroepsmatige  aankoopfacturen,  tickets  en  ontvangstbewijzen  worden  geklasseerd 
in  een  afzonderlijke ringmap. Indien het gaat om investeringen gelieve dit te vermelden op de
factuur.

-       Alle beroepsmatige verkoopfacturen dienen geklasseerd te worden op nummer. Gelieve steeds
de verplichte gegevens te vermelden op de factuur en de aankoopfacturen hierop na te zien.

-       Alle beroepsmatige rekeninguittreksels dienen geklasseerd te worden op nummer.

-       Alle beroepsmatige contracten te bezorgen, zoals verzekerings‐, financierings‐ en/of
huurcontracten, onmiddel‐ lijk na afsluiten van het contract.

-       Alle noodzakelijke gegevens te bezorgen die nuttig of noodzakelijk zijn voor het uitoefenen
van onze opdracht zoals vermeld onder Artikel 1

-       Voor de Btw‐aangifte dienen de mappen met de facturen bezorgd te worden ten laatste de 10de
 van de maand waarin de Btw‐aangifte dient ingediend te worden. Bij afgifte na die datum kunnen wij
niet meer garanderen dat uw aangifte nog tijdig zal kunnen ingediend worden.

-       Voor de opmaak van de balans en jaarrekening verzoeken wij u om alle noodzakelijke
documenten te bezorgen binnen de vier maand na afsluiting van het boekjaar.

-       Voor de aangifte in de personenbelasting verzoeken wij u om alle noodzakelijk  documenten
te bezorgen  in de maand mei/juni.

-       Fiscale aangiften, aanslagbiljetten, vragen om inlichtingen, berichten van wijziging,
B.T.W.‐rekeninguittreksels, B.T.W.‐inregelstellingen, … m.a.w. alle documenten uitgaande van de
fiscale administratie, waarbij eventueel moet gereageerd worden binnen een wettelijke termijn, zijn
aan de accountant te bezorgen binnen de drie werkdagen

Bij gebreke hiervan zal de beroepsbeoefenaar ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de
niet‐naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met
betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek
vallen van zijn opdracht.

Artikel 6.: Aansprakelijkheid

De  beroepsbeoefenaar  is  enkel  aansprakelijk  voor  de  toepassing  van  de  wettelijke  en 
administratieve  reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering
van de opdracht. De aansprakelijkheid van de be‐ roepsbeoefenaar is beperkt tot de bedragen en de
dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroeps‐ aansprakelijkheid zoals
goedgekeurd door de nationale raad van het IAB. Aan de partijen wordt gevraagd om zoveel mogelijk
hun bedenkingen, opmerkingen, raadgevingen en dergelijke mede te delen via schriftelijke weg. De
beroepsbe‐ oefenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen en
vergissingen die, vóór de in‐ werkingtreding van de onderhavige overeenkomst door om het even wie
mochten begaan zijn.


Artikel 7.: Beroepsgeheim, onafhankelijkheid en anti‐witwaswetgeving

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelden verbinden er zich toe, in
verband met de aan de beroepsbeoefenaar toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen.
De beroepsbeoefenaar oefent de hem toevertrouwde opdrachten gewetensvol, onpartijdig en nauwgezet
uit. Hij zal op eigen initiatief aan die opdrachten verzaken wanneer ze een aantasting kunnen
betekenen van zijn onafhankelijkheid en hij zal de opdrachtgever daarvan, binnen een redelijke
termijn, schriftelijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van het
feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wetgeving inzake de voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

 

algemene voorwaarden factuur:

 


I. – Toepassingsgebied


Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar waarvan de zetel/het kantoor is gevestigd in Beginnestraat 8, 8510 Marke en geregistreerd is bij de KBO onder het nummer 0468 617 886 en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangesproken voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.


II. – Totstandkoming van de overeenkomst 


Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:


hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend;


hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang wegens uitzonderlijke of dringende omstandigheden op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.


Indien de beroepsbeoefenaar de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief voor zover deze contractuele documenten aan de cliënt werden overgemaakt.


III. – Duur en opzegging van de overeenkomst 


3.1. Recurrente opdrachten


3.1.1. Definitie


Onder ‘recurrente opdracht’ wordt verstaan: alle opdrachten die een repetitief karakter hebben en die dus niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.2.1 van 'niet-recurrente opdrachten'.


3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst


Tenzij de opdrachtbrief hiervan afwijkt, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.


Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, middels een opzegging per aangetekende brief.


Behalve bij onmiddellijke beëindiging om bepaalde redenen (zie 4.1 en 4.2) moet de beroepsbeoefenaar die een einde stelt aan de overeenkomst een opzeggingstermijn van drie maanden1 naleven. Deze opzeggingstermijn kan, in onderlinge overeenstemming tussen de partijen worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 %2 van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. 


Behalve bij onmiddellijke beëindiging om bepaalde redenen (zie 4.3) moet de cliënt die een einde stelt aan de overeenkomst een forfaitaire verbrekingsvergoeding betalen van 25 %3 van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. Deze verbrekingsvergoeding kan in onderlinge overeenstemming tussen de partijen worden vervangen door een opzeggingstermijn van drie maanden4.


Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.


3.2. Niet-recurrente opdrachten


3.2.1. Bepaling


Onder niet-recurrente opdrachten wordt verstaan: een niet repetitief eenmalige opdracht die na uitvoering ervan afgelopen is.


3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst


Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.


Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.


In toepassing van art. 1794 BW, en desgevallend, in afwijking van art. 2004 BW., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst  vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:


de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden;


alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.


Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 %5 van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.


3.3. Afhandeling


Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.


IV. – Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en) 


4.1. In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:


  • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen;

  • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroepsnormen en deontologische normen onmogelijk maken;

  • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.) en in de opdrachtbrief;

  • in geval van een insolventieprocedure, ontbinding, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de cliënt.


De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden meegedeeld.


Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.


Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.


4.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.


4.3. De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren.


Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.


V. – Opschorting van de uitvoering van verbintenissen 


In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.


Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, werken dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt binnen de drie maanden6, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.


Alle kosten en lasten (inclusief boetes en schadevergoedingen) voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.


De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.


VI. – Rechten en plichten van de partijen 


6.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar


Uitgezonderd wat de naleving van de wettelijke termijnen betreft, is de verplichting die de beroepsbeoefenaar aangaat ten overstaan van zijn cliënt een inspanningsverplichting. De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.


Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische normen en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.


Behoudens afwijking in de opdrachtbrief is de opdracht niet specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.


Behoudens afwijking in de opdrachtbrief is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.


De cliënt aanvaardt dat de beroepsbeoefenaar voor de uitvoering van zijn opdracht een beroep doet op om het even welke onderaannemer, medewerker. 


De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig de geldende wetgeving, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


6.2. Rechten en verplichtingen van de cliënt


Wat de opdracht die werd toevertrouwd aan de beroepsbeoefenaar betreft, verbindt de cliënt zich strikt tot samenwerking en tot het nauwkeurig en tijdig bezorgen van alle noodzakelijke documenten, gegevens en informatie voor de uitvoering van de opdracht.


De cliënt verbindt zich er bovendien toe om:


De werkzaamheden die tot zijn verantwoordelijkheid behoren, in voorkomend geval, uit te voeren in overeenstemming met de opdrachtbrief;


Tijdig de beroepsbeoefenaar op de hoogte te brengen van elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die een invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht;


De beroepsbeoefenaar correcte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te bezorgen, evenals elke latere wijziging hiervan die gepaard gaat met een eventuele aanpassing van de opdracht van de beroepsbeoefenaar en in het bijzonder, en zonder uitputtend te zijn, wat betreft de aanzienlijke wijziging van zijn financiële situatie, zijn geldmiddelen, zijn uiteindelijke begunstigden, en dit ten laatste binnen een termijn van 2 weken na kennisneming van deze informatie of wijziging ervan door de cliënt; 


Indien de beroepsbeoefenaar dit vraagt hem schriftelijk te bevestigen dat de bezorgde documenten, inlichtingen en toelichtingen correct en volledig zijn;


Nagaan of de documenten en verklaringen opgesteld door de beroepsbeoefenaar overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem bezorgde informatie en, indien dit niet het geval is, om de beroepsbeoefenaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.


Indien hij dit niet doet, wordt de beroepsbeoefenaar vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor het niet-naleven van de wettelijk opgelegde termijnen, regelgeving en akkoorden voor de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die onder zijn opdracht vallen.


Bovendien moet de cliënt uiteraard zo snel mogelijk elke wijziging van zijn coördinaten melden aan de beroepsbeoefenaar, alsook alle wijzigingen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden.


Tot slot verbindt de cliënt zich ertoe om de beroepsbeoefenaar op de hoogte te brengen van elke wanbetaling, vanaf de eerste achterstallige betaling, ten aanzien van elke fiscale of sociale administratie of om het even welke andere schuldeiser.


6.3. Herroepingsrecht van de cliënt (indien van toepassing)7


De cliënt - die beschouwd moet worden als een consument in de zin van de wet ter bescherming van de consument - beschikt over een bedenktijd van 2 weken te rekenen vanaf de ondertekening van de opdrachtbrief waarin hij op elk moment een einde kan maken aan de contractuele relatie zonder enige kennisgeving of schadevergoeding.


6.4 Verbod op afwerving


De cliënt en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden8 na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tussen partijen.


Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 25 000,00  EUR9.                                                    


VII. – Erelonen


7.1. Bepaling van de erelonen en kosten


De erelonen en kosten worden vastgesteld in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.


De erelonen en kosten zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.


7.2. Betalingsvoorwaarden


Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.


Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:


een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,


een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR10.


Elke vertraging die niet toe te schrijven is aan de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van zijn opdracht vormt geen reden tot het niet-factureren van de maandelijkse forfaitaire facturatie.


7.3. Voorschotten


De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.


7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen


Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.


VIII. – Aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar


8.1 Beperking van de aansprakelijkheid


De beroepsbeoefenaar ziet ertoe dat de diensten worden geleverd in overeenstemming met de deontologische normen en andere beroepsnormen van het Instituut en rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van de opdrachten.


De beroepsbeoefenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele latere wijzigingen - eventueel met terugwerkende kracht - van deze wettelijke en regelgevende bepalingen.


Bovendien kan de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de vergissingen en beroepsfouten die door om het even wie zouden zijn begaan voordat de opdrachtbrief van kracht werd.


Tot slot kan, in overeenstemming met het gewoonterecht, de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan werd aangetoond dat deze door hem werden aanvaard.


Er wordt van de beroepsbeoefenaar en de cliënt ook gevraagd om wederzijds, en zo veel mogelijk schriftelijk, hun bezwaren, opmerkingen, aanbevelingen en adviezen aan elkaar kenbaar te maken.


8.2 Verzekering van de beroepsbeoefenaar11


In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de beroepsbeoefenaar zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid laten dekken door een verzekeringscontract dat is goedgekeurd door de Raad van het Instituut.


De dekking is beperkt tot de geleden schade en tot maximaal 5 keer12 het bedrag van de gefactureerde honoraria voor de dienstverleningen die aan de oorsprong liggen van de schade.


Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. 


Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.


Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.


IX.- Beroepsgeheim en witwassen geld


De beroepsbeoefenaar en zijn mandatarissen of medewerkers worden geacht in het kader van de hen toevertrouwde opdrachten het beroepsgeheim, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving na te leven.


In afwijking daarvan, is de beroepsbeoefenaar van zijn beroepsgeheim ontheft in het kader van de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


De cliënt bevestigt dat hij op de hoogte is van het feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme en hij verbindt zich ertoe om hem onmiddellijk alle informatie en/of documenten te bezorgen die vereist zijn in het kader van deze wetgeving.


X.- Privacy - verwerking van de gegevens


De cliënt bevestigt dat hij de voorwaarden van de privacyverklaring van de beroepsbeoefenaar met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft en dat hij op de hoogte gebracht werd van het feit dat de privacyverklaring op ieder moment kan geraadpleegd worden via de website van de beroepsbeoefenaar: www.libbrecht.net.       


XI.- Toepasselijk recht en oplossing van geschillen 


De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.


Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk, (Nederlandstalige kamer) waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.


Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.
1 Het Instituut adviseert om een termijn van drie maanden voor opzeg niet te overschrijden, behalve wanneer de omstandigheden de vaststelling van een langere termijn rechtvaardigen. Dit door het Instituut voorgestelde bedrag is niet dwingend. De forfaitaire opzegvergoeding kan worden aangepast in onderling overleg met de cliënt. 3 Dit door het Instituut voorgestelde bedrag is niet dwingend. De forfaitaire opzegvergoeding kan worden aangepast in onderling overleg met de cliënt. 4 Het Instituut adviseert om een termijn van drie maanden voor opzeg niet te overschrijden, behalve wanneer de omstandigheden de vaststelling van een langere termijn rechtvaardigen. 5 Dit door het Instituut voorgestelde bedrag is niet dwingend. 6 Deze termijn wordt als bij wijze van indicatie gegeven. 7 Deze bepaling is van toepassing indien u cliënten heeft die kunnen worden beschouwd als 'consumenten' in de zin van de wet ter bescherming van de consument. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn mocht een gepensioneerde u vragen om zijn belastingaangifte in te vullen. 8 Deze termijn wordt als bij wijze van indicatie gegeven. 9 Uiteraard kan dat bedrag afhangen van de opdracht en de betrokken medewerkers en dus aangepast worden in onderling overleg met de cliënt. 10 Die door het Instituut voorgestelde 10% en bedrag zijn niet dwingend. Zij kunnen gewijzigd worden in onderling overleg met de cliënt. 11 U zult in ieder geval een kopie van uw verzekeringsovereenkomst moeten overmaken indien uw cliënt ernaar vraagt. 12 Dit bedrag wordt als bij wijze van indicatie gegeven.


 


 


Artikel 8.: Plaats van uitvoering van de opdracht

De stukken, boeken en bescheiden mogen worden verplaatst. De beroepsbeoefenaar mag ze bijhouden
gedurende de tijd die hij nodig heeft om zijn opdracht(en) uit te voeren. De cliënt heeft altijd
het recht om ze in te kijken, hetzij per‐ soonlijk, hetzij via aangestelde(n), of mandataris(sen),
drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat deze stukken, boeken en bescheiden eigendom
zijn van de cliënt.

Artikel 9.: Bewaring stukken

De cliënt staat in voor de bewaring (minstens 7 jaar) van de hem door de beroepsbeoefenaar
overgemaakte boekhoud‐ kundige stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en
reglementaire termijnen.

Artikel 10.: Bevestiging en akkoord

Door de opdrachtbrief te ondertekenen, verklaren de partijen zich uitdrukkelijk akkoord met de
voorwaarden die in deze opdrachtbrief vervat liggen, alsmede met de algemene voorwaarden die bij
deze opdrachtbrief worden gevoegd en hier‐ mee worden geacht één geheel uit te maken.